Obchodní podmínky

 

 • Obecná ustanovení
 • Vymezení pojmů
 • Informace o uzavřené smlouvě a smluvních podmínkách
 • Předmět smlouvy (vyhlídkový let balónem)
 • Přechod vlastnického práva
 • Dodací a platební podmínky
 • Cena a dodací lhůta
 • Rezervace termínu letu
 • Právo odstoupit od smlouvy
 • Spotřebitel nemůže odstoupit od smluv
 • Informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady (reklamace)
 • Rozpor s kupní smlouvou
 • Záruční podmínky
 • Kupující při uplatnění záruky má následující práva
 • Vyřízení Reklamace
 • Provedení letu jinou firmou
 • Ochrana osobních údajů

 

 

1.1  Obecná ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.eshop.vyletbalonem.cz dále jen vyletbalonem.cz společnosti BAART s.r.o., IČ: 273 47 532, se sídlem U Mlýna 149, 512 63, Rovensko pod Troskami a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (zákazník, klient, spotřebitel). Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.
Společnost BAART s.r.o. je oprávněna provozovat letecké práce a vyhlídkové lety horkovzdušnými balóny (dále jen služby) dle platných právních norem ČR.


1.2 Vymezení pojmů
Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
Dodavatelem/ Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Zákazníkem našeho internetového obchodu www.eshop.vyletbalonem.cz je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
Kupující spotřebitel nebo jen Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.
Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.


Informace o uzavřené smlouvě a smluvních podmínkách:
1.3 Objednávka kupujícího je přijetím návrhu kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení objednávky kupujícího prodávajícímu. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři. Prodávající je povinen prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku neprodleně potvrdit její obdržení. S ohledem na to je kupující povinen v objednávce správně a úplně vyplnit údaj své e-mailové adresy pro potvrzení přijetí objednávky.

1.4 Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v jazyce českém, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva (objednávka kupujícího) je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách naší společnosti a internetového obchodu www.vyletbalonem.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím..

Předmět smlouvy (vyhlídkový let balónem)

1.5 Klient se s posádkou setká na předem domluveném místě. O místě startu a způsobu letu nebo zrušení a přeložení letu rozhoduje výhradně pilot balónu. Před startem jsou klienti poučeni o chování během přípravy a letu balónem. Během přípravy balónu k letu mohou klienti posádce pomáhat pouze dle instrukcí posádky a pilota. Balón letí vždy ve směru větru a místo přistání pilot volí v poslední fázi letu.

Doba letu je dána typem letenky a povětrnostními podmínkami. Skutečná doba letu může být zkrácena nebo prodloužena pilotem s ohledem na bezpečnost letu a přistání. Balón je sledován doprovodným vozidlem, které zajišťuje návrat pasažérů, posádky a techniky na místo setkání. Po přistání následuje balonářský křest a klientům jsou vypsány křestní listy vzduchoplavců.

Klient může využít službu pouze s platnou letenkou vydanou společností BAART s.r.o. Letenka je platná 1 rok od zakoupení a v této době je nutné letenku aktivovat, poté už letenka nepropadne a klient na základě svého přání může let uskutečnit v letech příštích. V případě, že je termín letu zrušen z důvodu nepříznivého počasí, platnost letenky se automaticky prodlužuje bez navýšení ceny.

Povinnosti klienta

1.6 V zájmu bezproblémového a bezpečného průběhu letu musí klient uposlechnout všech pokynů pilota a posádky.

Pojištění klienta

1.7 Klient je řádně pojištěn dle platných zákonů. Škodní případy a zranění musí klient neprodleně oznámit pilotovi a firmě BAART s.r.o.

Přechod vlastnického práva

1.8 Na kupujícího, který není spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na zboží stejně tak jako vlastnické právo momentem jeho převzetí, resp. v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší smlouvu tím, že zboží nepřevezme. Kupující je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, přičemž se přihlédne k povaze zboží. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Pokud při prohlídce zboží kupující při vynaložené odborné péče zjistí u dodaného zboží vady, je povinen bez zbytečného odkladu tyto vady uplatnit u prodávajícího, jinak práva z těchto vad nemohou být kupujícímu přiznána.

Kupující, který je spotřebitel, není povinen provést kontrolu dodaného zboží a jejím nesplněním nemohou být jakkoliv omezena jeho práva plynoucí z odpovědnosti prodávajícího za vady. Nicméně v případě pozdější reklamace zboží se spotřebitel vystavuje možnosti, kdy mu prodávající dokáže, že zboží bylo dodáno v souladu s kupní smlouvou. Spotřebiteli je tak doporučeno, aby po převzetí zboží provedl kontrolu jeho stavu, případně aby poškozenou zásilku nepřebíral. Pokud se i přes poškození zásilky rozhodne ji převzít, má možnost své výhrady ke stavu zásilky uvést do přepravního dokladu, ze kterého se bude vycházet při řešení případné reklamace. V případě, že se spotřebitel rozhodne z důvodu poškození zásilky ji nepřevzít, měl by bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámit prodávajícímu a domluvit se na náhradním dodání.

Dodací a platební podmínky

1.9  Způsob platby:
a) Platba dobírkou na území České republiky, cena 120 Kč.
b) Platba hotově v sídle firmy BAART s.r.o. při převzetí zboží.
c) Platba převodem na účet: Po dokončení objednávky obdržíte email, kde jsou uvedeny potřebné platební údaje (číslo účtu, variabilní symbol a požadovaná částka). Po připsání peněz na náš účet bude zboží odesláno.
Převod peněz mezi bankami trvá přibližně 2-3 pracovní dny.
Při platbě ceny zboží převodem na účet ušetříte platbu za dobírku a dopravu.

1.10  Způsob dopravy. Můžete si vybrat z následujících způsobů dopravy:
a) prostřednictvím České Pošty – Doporučený balík (Doporučená zásilka). Jedná se o expresní přepravu České pošty, kdy je balík dopraven do 1-2 dnů od podání.
CENA: 0,-Kč.
b) vyzvednutí osobně v sídle firmy BAART s.r.o., ul. 28. října 278/46, Liberec 7, 46007.
CENA: 0,- Kč.

Kupující je povinen převzít objednané zboží při jeho dodání na místě, které určil, v této souvislosti je kupující povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu pro doručení objednaného zboží. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky, a to ještě před jejím závazným potvrzením. Odmítne-li kupující zboží bezdůvodně převzít, je povinen hradit prodávajícímu náklady s tím spojené.

1.11 Cena a dodací lhůta
Všechny ceny zboží jsou uvedeny u jednotlivých produktů. Vedle ceny za zboží je kupující povinen hradit cenu za dobírku (viz. Dodací a platební podmínky).
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen.

Cena služby je vždy uvedena včetně příslušné sazby DPH.
Zboží bude kupujícímu dodáno ve lhůtě do sedmi dnů od potvrzení přijetí (zaplacení) objednávky. Jedná-li se o zboží, které je u dodavatele dlouhodobě nedostupné, upozorní prodejce kupujícího na tuto skutečnost a domluví individuálně s kupujícím případnou změnu objednávky či odstoupení od smlouvy. Pokud byla již objednávka zaplacena předem, vrátí prodávající kupujícímu na účet plnou částku za objednávku, a to do 7 dnů od odstoupení kupujícího či prodávajícího nebo uzavření dohody o zrušení objednávky.

 

1.12 Rezervace termínu letu

Po obdržení letenky nebo minimálně 3 týdny před požadovaným termínem letu si klient rezervuje termín letu na tel. čísle: 733 124 367. 602 189 369 (koordinátor letů) nebo e-mailu: info@baart.cz. Zde si současně klient domluví veškeré další podrobnosti týkající se letu.

Lety balónem probíhají po celý rok za vhodného počasí. Balóny létají nejčastěji ráno a večer – start cca 1 hodinu po východu a cca 2 hodiny před západem slunce. Čas a místo setkání sdělí koordinátor letů klientovi nejpozději 1 den před plánovaným časem startu. Nejpozději 2 – 3 hodiny před plánovaným časem setkání koordinátor letů klientovi potvrdí konání letu (s ohledem na počasí). V případě nepříznivých meteorologických podmínek je let zrušen a s klientem dohodnut náhradní termín letu.


2. Právo odstoupit od smlouvy
2.1 Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo se změnila výrazným způsobem cena zboží. V případě odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího bude kupující neprodleně kontaktován. Pokud již bylo za zboží zaplaceno, budou kupujícímu finanční prostředky převedeny zpět na jeho účet bez zbytečného odkladu, případně se lze dohodnout na jiné formě vrácení finančních prostředků.

2.2  Kupující, který je spotřebitelem má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí letenky a požádat o vrácení peněz. Penoze se vrací osobě nebo firmě, která letenku zakoupila, při odevzdání letenky. Společnost BAART, s. r. o. si přitom účtuje manipulační poplatek 800 Kč z každé letenky.Oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do skončení stanovené lhůty pro odstoupení; nestačí pouhé odeslání ve lhůtě. Vrácené zboží doporučujeme pojistit.

2.3  Rezervaci letenky je možné zrušit nejpozději 24 hodin před sjednaným termínem letu. Zruší-li klient dohodnutý termín letu později než 24 hodin před letem nebo se objednaný klient nedostaví, je sjednaný termín letu považován za uskutečněný a náleží dodavateli náhrada škody ve výši ceny objednané služby.

2.4  Spotřebitel nemůže odstoupit od smluv:
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího.
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá, opotřebení nebo zastarání.

2.5 V případě, že prodávající nepředal spotřebiteli informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle § 53 odst.7 obč.z. činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.

2.6 V případě odstoupení je spotřebitel povinen vrátit vše, co na základě kupní smlouvy získal (Např. pokud vracíte produkt, jehož součástí byla nějaká akce, bonus, tak i to je potřeba vrátit). Zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, včetně originálních obalů. Zboží ani obal nesmějí být poškozeny (vyjma běžného porušení obalu způsobeného vyjmutím zabaleného zboží. Zboží nesmí jevit známky opotřebení nebo používání. Zboží musí spotřebitel řádně zabalit pro přepravu, aby bylo chráněno před poškozením. Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli požadovat kompenzaci z titulu jeho bezdůvodného obohacení či náhrady škody, které spočívají ve snížení hodnoty vraceného zboží. Tím není v žádném případě dotčen nárok spotřebitele na bezsankční odstoupení od smlouvy. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel, proto nelze zaslat zboží na dobírku.
Místem pro uplatnění odstoupení od smlouvy je sídlo prodávajícího.

2.7 Prodávající a kupující se mohou dohodnout na zrušení smlouvy (objednávky), jestliže zboží dosud nebylo předáno k přepravě. Pokud byla již objednávka zaplacena předem, vrátí prodávající kupujícímu na účet plnou částku za objednávku, a to do 7 dnů od uzavření dohody o zrušení objednávky.

3. Informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady (reklamace)
Tyto podmínky upravující odpovědnost prodávajícího za vady prodaného zboží se týkají kupujícího, který je spotřebitelem. Řídí se tak především občanským zákoníkem (zák. č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.). Prodávající má právo tyto podmínky aplikovat i na kupujícího, který spotřebitelem není, jinak se vztah takového kupujícího (nespotřebitele) a prodávajícího řídí obchodním zákoníkem (zák. č.  513/1991 Sb.). Vše ve znění pozdějších právních předpisů.

3.1  Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

3.2  Záruční podmínky
V případě, že se po převzetí zboží kupujícím v záruční době projeví jako rozpor s kupní smlouvou vady zboží, za které nese odpovědnost prodávající, uplatní kupující svou oprávněnou reklamaci. Délka záruční doby činí 24 měsíců, s výjimkami stanovenými zákonem. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Na žádost kupujícího vystaví prodávající záruční list, který musí obsahovat obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo. Umožňuje-li to povaha věci, postačí na místo záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje. Pokud je poskytována smluvní záruka přesahující záruku zákonnou, určí její rozsah a podmínky prodávající v záručním listě.
Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím, v případě výměny věci za novou v důsledku odpovědnosti prodávajícího za vady začíná běžet nová zákonná záruční doba od převzetí nové věci kupujícím.
Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

3.3  Kupující při uplatnění záruky má následující práva:
•    jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
•    jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

•    jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy•    jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy. 

3.4 Vyřízení Reklamace
Reklamace se uplatňují na korespondenční adrese prodávajícího. V případě, že kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou a v záručním listu je pro účely záručních oprav zboží určený podnikatel odlišný od prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu (určeného k provedení opravy). O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.
Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu, si kupující ve vlastním zájmu vede tak (je mu doporučeno), aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží. Servisní středisko po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí zboží. Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. Nárok ze záruky (z rozporu s kupní smlouvou) nebude uznán v případě vzniku vady v důsledku neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

3.5 Provedení letu jinou firmou

V jednotlivých případech může společnost BAART s.r.o. pro realizaci letu využít jinou firmu, která splňuje stejné právní předpisy dle zákona o civilním letectví. Ručení v takovém případě přejímá tato povřená firma. Ručení velitele letadla se řídí dle platných zákonů o civilním letectví ČR.

Ochrana osobních údajů
4.  Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa, telefonní a elektronický kontakt) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží, a případně banka, která se podílí na vyřízení objednávky (splátkový prodej). Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, adresa) v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy za účelem případné nabídky obchodu nebo služeb ze strany prodávajícího, a to až do doby, kdy zákazník písemně vyjádří nesouhlas s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.